Březen 2014

Citáty o nešťastné lásce

30. března 2014 v 23:32 | S* |  Citáty
To nejdůležitější není to, že já chci jeho, ale to, že chci, aby on chtěl mě.

Milovat znamená trpět, toužit a předstírat. Trpět za štěstí druhého, toužit po tom, kdo nikdy nebude náš a předstírat smích, když srdce krvácí.

Je zbytečné milovat někoho, o kom víme, že nás nikdy milovat nebude. Vysvětlete to prosím mému srdci.

Milovat někoho znamená pochopit i to, že vás nemiluje.

Někoho milovat a nesmět mu polibek dát, je jako u studánky stát a žízní umírat.

Nejbolestivější je vedle někoho sedět… Někoho se jen tak letmo dotýkat… Plakat pro něj po nocích a vědět, že ho nikdy nemůžeme mít.

Milujeme ty, co nás odmítají. Odmítáme ty, co nás milují.

K tomu, abychom se zamilovali, nám stačí jediný pohled. K tomu, abychom zapomněli, nám však někdy nestačí ani celý život.

Já chtěla být jen kamarádkou, však odpusť mi ten hřích. Já začala Tě milovat, Tvé oči, ústa, smích… Ty mě rád nemáš a ani nemůžeš, Ty z celého srdce jinou miluješ…

Jednou mi někdo řekl, že můžu mít určitě všechno, co chci… Otočila jsem se, ukázala na Tebe a řekla: ,,Nemám nic, protože mé všechno má někdo jiný…"

Otázky a odpovědi - Osídlení, zemědělství, ...

26. března 2014 v 15:53 | S* |  Zeměpis
1. Vyjmenuj 5 největších měst světa a u prvních dvou počet obyvatel.
Tokio (28 mil.), Bombaj (18 mil.), Sao Paulo, Šanghaj, New York

2. Vyjmenuj města v okresu Hodonín. (8)
Hodonín, Kyjov, Veselí nad Moravou, Dubňany, Bzenec, Strážnice, Vracov, Ždánice

3. Co je suburbanizace?
Nárůst předměstských sídel, stěhování obyvatel z center na okraj měst (suburbánní zón - satelity).

4. Vysvětli pojem segregace.
Výrazné prostorové a společenské oddělení obyvatel od ostatních částí města → vznikají ghetta → koncentrace sociálně slabých obyvatel.

5.Vyjmenuj druhy sídel.
Samota, osada, vesnice, městys, město, velkoměsto, metropole.

6. Jaké jsou problémy a výhody periferního venkova?
Nevýhody - zhoršená dopravní dostupnost, nedostatek práce - nezaměstnanost, nižší mzdy, úpadek služeb a obyvatel.
Výhody - cestovní ruch (hrady, zámky), druhé bydlení, zdravé prostředí, více zeleně, beze spěchu, nižší kriminalita.

7. Vyjmenuj typy lidových domů. (4)
Hrázděný, roubený, hliněný, kamenný.

8. Co je urbanizace?
Proces soustřeďování obyvatelstva do měst na úkor venkova.

9. Na jaká 2 základní odvětví se člení zemědělství?
Rostlinná výroba (pěstování rostlin) a živočišná výroba (chov hospodářských zvířat).

10. Co je ZPF? (= Zemědelský půdní fond)
Část zemského povrchu, na němž je provozováno zeměděství.

11. Jaká je struktura ZPF v ČR?
72% orné půdy (moravské úvaly, Polabí, Poohří), 22% luk a pastvin (podhorské oblasti) a 6% trvalých kultur (Žatecko).

12. Které 2 základní faktory ovlivňují zemědělství?
a) přírodní (podnebí, kvalita půd, reliéf)
b) socioekonomický (ekonomická vyspělost státu)

13. Jak lze získat větší objem zemědělských komodit?
a) extenzivně (nové pozemky, plochy)
b) intenzifikací (lepší technologické postupy)

14. Co je meliorace?
Odvodňování podmáčených oblastí.

15. Co bylo cílem čs. zemědělství do roku 1989?
Co největší objem produkce zemědělských plodin - i v oblastech pro zemědělsky nevýhodných.

16. Jaká zásadní změna proběhla v transformačním období (po r. 1990)?
Navrácení půdy původním vlastníkům před rokem 1948 → restituce - útlum intenzivního zemědělského hospodaření.

17. Co je cílem zemědělství dnes?
Společná zemědělská politika v rámci EU → extenzifikace, údržba krajiny.

Přátelství ♥

19. března 2014 v 21:16 | S* |  Citáty
P - přítel při to vždy stojí
Ř - říká pravdu, i když bolí
Á - abys nikdy nebyl sám
T - trpělivě naslouchá
E - energii svou Ti dává
L - lásku, která neuvadá
S - sílu, když Ti dochází
T - temnotou Tě provází
V - věří Ti vždy, v každé době
Í - i když ostatní jsou proti Tobě.