Zeměpis

Evropa a její hlavní města

3. února 2015 v 16:33 | S*
Jižní Evropa
 • Itálie - Řím
 • Portugalsko - Lisabon
 • Řecko - Athény
 • Španělsko - Madrid
Severní Evropa
 • Norsko - Oslo
 • Švédsko - Stockholm
 • Finsko - Helsinki
 • Dánsko - Kodaň
 • Island - Rejkjavík

Severní Evropa - stručné výpisky

13. ledna 2015 v 21:50 | S*
SEVERNÍ EVROPA
- subarktické podnebí, teplý Golfský proud
- těžba ropy v Severním moři

NORSKO - Oslo
- království
- není v EU
- fjordy - hluboké zálivy
- ropa, zemní plyn, barevné kovy, hliník
- Lofoty, Špicberky
- krátké prudké řeky - hydroelektrárny
- mírný a subarktický podnebný pás
- tajga a tundra

ŠVÉDSKO - Stockholm
- království
- automobilový průmysl (Saab, Volvo)
- ocel, železná ruda, hutnický a strojírenský průmysl
- 62% lesy
- přistěhovalci - "štědrý" švédský systém - vysoké daně
- Göteborg, Malmö
- Gotland, Öland, Vänern, Vättern, Kiruna

FINSKO - Helsinki
- republika
- lesy - největší světový vývozce papíru
- strojírenství - loděnice, ledoborce
- vodní plochy - "Země tisíce jezer"
- elektronika - Nokia
- tundra (sobi, kožešinová zvěř)
- mléčný skot
- železná ruda

ISLAND - Rejkjavík
- republika
- chladné a deštivé podnebí
- geotermální zdroje → skleníkové zahradnictví
- rybolov, pastviny
- nízká hustota zalidnění (3 obyv./km2) - osídleno JZ pobřeží

DÁNSKO - Kodaň
- království
- zemědělství - výborné podmínky - 62% orné půdy
- mléčné výrobky, chov prasat, drůbeže, skotu
- elektronika, textilný a potravinářský průmysl
- Faerské ostrovy, Grónsko


POBALTSKÉ REPUBLIKY
- chudší
- těžba jantaru (zkamenělá pryskyřice ze stromů)

LITVA - Villnius
- záporný přírůstek obyvatel
- průmyslově-zemědělský stát
- Hora Křížů, Kurská kosa, Jaderná el. Ignalina

LOTYŠSKO - Riga
- dopravní prostředky a telekomunikační zařízení
- 30% Rusové

ESTONSKO - Tallin
- zahraniční partner Finska
- 30% Rusové
- rašelina, dřevo, strojírenství

Zeměpis 9.ročník - Průmysl

19. května 2014 v 20:34 | S*
1) Co znamenalo počátek rozvoje průmyslu? Které objevy ho odstartovaly?
Průmyslová revoluce ve VB (měla suroviny, rudu, .. ). Parní stroj (J. Watt), Parní lokomotiva (Stephenson).

2) Definuj pojem "lokalizační faktor".
Předpoklady území pro umístění průmyslového závodu.

3) Vyjmenuj 3 dřívější lokalizační faktory.
Voda, surovina, doprava, hutě ...

4) Vyjmenuj 4 dnešní lokalizační faktory.
Likvidace odpadu, kvalifikovaná pracovní síla, věda, výzkum, vývoj ...

5) Vyjmenuj 5 starých a 5 nových průmyslových oblastí světa.
Staré - SV USA, Z Evropa, Japonsko, Rusko, Ukrajina, Itálie
Nové - Čína, Jižní Korea, Hongkong, Singapur, Thajsko, Malajsie
6) Jak členíme průmysl (3 odvětví)?
Těžební průmysl, zpracovatelský průmysl a energetika.

7) Jak členíme průmysl podle toho, jakým způsobem se využívají jeho produkty?
Těžký a spotřební (lehký).

8) Vyjmenuj druhy nerostných surovin (3), uveď příklady.
Paliva (uhlí, ropa), Rudy (železná, bauxit), Nerudy (chem. průmysl, vápenec).

9) Kde se ve světě i v ČR těží paliva?
Severní mírný pás, Severní moře, Podkrušnohorské pánve, Hodonínsko, Ostravsko.

10) Kde se ve světě těží železná ruda?
USA, Kanada, Rusko, Kanada

11) Co patří do nerudných surovin?
a) Chemický průmysl - síra, fosfáty soli
b) Stavebnictví - vápenec, písek, kámen
c) Sklářský a keramický průmysl - kaolin, sklářské písky, keramické jíly

12) Která průmyslová odvětví patří do těžkého průmyslu? (4)
Hutnický, strojírenský, chemický, stavebních hmot.

13) Vyjmenuj odvětví spotřebního (lehkého) průmyslu. (5)
Dopravní strojírenství, potravinářský, textilní, oděvní, sklářský.

14) Vyjmenuj druhy elektráren (7). Jaké jsou jejich výhody a nevýhody?
Vodní, Větrná, Jaderná, Tepelná, Geotermální, Sluneční, Uhelná.

15) Jaké znáš druhy dopravy?
Transkontinentální, kontinentální, vnitrostátní.

16) Co jsou přirozené bariéry dopravy v Evropě a jak se odstraňují?
Pohoř, průlivy; mosty, tunely

17) Jak ovlivňuje doprava životní prostředí?
Skleníkové plyny - znečišťování životního prostředí.

Otázky a odpovědi - Osídlení, zemědělství, ...

26. března 2014 v 15:53 | S*
1. Vyjmenuj 5 největších měst světa a u prvních dvou počet obyvatel.
Tokio (28 mil.), Bombaj (18 mil.), Sao Paulo, Šanghaj, New York

2. Vyjmenuj města v okresu Hodonín. (8)
Hodonín, Kyjov, Veselí nad Moravou, Dubňany, Bzenec, Strážnice, Vracov, Ždánice

3. Co je suburbanizace?
Nárůst předměstských sídel, stěhování obyvatel z center na okraj měst (suburbánní zón - satelity).

4. Vysvětli pojem segregace.
Výrazné prostorové a společenské oddělení obyvatel od ostatních částí města → vznikají ghetta → koncentrace sociálně slabých obyvatel.

5.Vyjmenuj druhy sídel.
Samota, osada, vesnice, městys, město, velkoměsto, metropole.

6. Jaké jsou problémy a výhody periferního venkova?
Nevýhody - zhoršená dopravní dostupnost, nedostatek práce - nezaměstnanost, nižší mzdy, úpadek služeb a obyvatel.
Výhody - cestovní ruch (hrady, zámky), druhé bydlení, zdravé prostředí, více zeleně, beze spěchu, nižší kriminalita.

7. Vyjmenuj typy lidových domů. (4)
Hrázděný, roubený, hliněný, kamenný.

8. Co je urbanizace?
Proces soustřeďování obyvatelstva do měst na úkor venkova.

9. Na jaká 2 základní odvětví se člení zemědělství?
Rostlinná výroba (pěstování rostlin) a živočišná výroba (chov hospodářských zvířat).

10. Co je ZPF? (= Zemědelský půdní fond)
Část zemského povrchu, na němž je provozováno zeměděství.

11. Jaká je struktura ZPF v ČR?
72% orné půdy (moravské úvaly, Polabí, Poohří), 22% luk a pastvin (podhorské oblasti) a 6% trvalých kultur (Žatecko).

12. Které 2 základní faktory ovlivňují zemědělství?
a) přírodní (podnebí, kvalita půd, reliéf)
b) socioekonomický (ekonomická vyspělost státu)

13. Jak lze získat větší objem zemědělských komodit?
a) extenzivně (nové pozemky, plochy)
b) intenzifikací (lepší technologické postupy)

14. Co je meliorace?
Odvodňování podmáčených oblastí.

15. Co bylo cílem čs. zemědělství do roku 1989?
Co největší objem produkce zemědělských plodin - i v oblastech pro zemědělsky nevýhodných.

16. Jaká zásadní změna proběhla v transformačním období (po r. 1990)?
Navrácení půdy původním vlastníkům před rokem 1948 → restituce - útlum intenzivního zemědělského hospodaření.

17. Co je cílem zemědělství dnes?
Společná zemědělská politika v rámci EU → extenzifikace, údržba krajiny.

Irsko

17. října 2013 v 17:46 | S*

IRSKO


Rozloha: 70 273 km²
Počet obyvatel: 4 588 252
Hlavní město: Dublin
Státní zřízení: republika
Hlava státu: Michael D. Higgins
Hustota zalidnění: 65,3 ob. / km²
Jazyk: irština, angličtina
Náboženství: křesťanství
Měna: €uroIrsko je stát v severozápadní Evropě, zaujímající zhruba pět šestin povrchu stějnojmenného ostrova. Irsko sousedí na severu s částí Spojeného království - Severním Irskem. Jeho břehy omývá na západě Atlantský oceán, na jihovýchodě Svatojiřský průliv a na jihu Keltské moře. Irsko je unitární parlamentní republika v čele s prezidentem. Hlavním městem je Dublin.

Globalizace

10. října 2013 v 19:41 | S*

GLOBALIZACE

znamená zvyšující se propojování → INTEGRACI světa

1) POZITIVA
 • ODSTRAŇUJE PŘEKÁŽKY v mezinárodním pohybu lidí, zboží, peněz, informací, myšlenek
 • ZJEDNODUŠUJE PŘÍSTUP k novým znalostem, informacím, technologiím a inovacím
Globalizaci umožňuje rozvoj informačních technologií (telefon, e-mail, radio, televize, ... )

2) NEGATIVA
 • TRÁVENÍ ČASU U PC → dopad na zdraví → oči, páteř, nedostatek pohybu, vytvoření závislosti
 • EKOLOGICKÁ RIZIKA
 • jejích výhod nemohou využívat všichni lidé

Zrcadlové bludiště na Petříně

21. září 2013 v 13:50 | S*
Petřínské bludiště je oblíbená dětská a turistická atrakce v zahradě U rozhledny na vrchu Petřín v Praze, v bezprostředním sousedství Petřínské rozhledny.
Tvoří součást dřevěného pavilonu, kterým se na Jubilejní výstavě roku 1891 prezentoval Klub českých turistů. Je to napodobenina gotické brány Špička na Vyšehradě. Stěny chodbiček bludiště tvoří 38 velkých zrcadel, v nichž návštěvník mnohokrát vidí sám sebe. Některá zrcadla jsou navíc zakřivená, takže obraz silně deformují.
Dnes je zde diorama od Karla a Adolfa Liebscherových o délce 10,5 metru zachycující boj se Švédy na Karlově mostě za třicetileté války. Zrcadlové bludiště obohacené o křivá zrcadla bylo do budovy doplněno po přenesení stavby na Petřín roku 1893.


Karlův most

21. září 2013 v 13:20 | S*
Karlův most je nejstarší stojící most přes řeku Vltavu v Praze a druhý nejstarší dochovaný most v České republice. V Čechách to byla v pořadí čtvrtá kamenná mostní stavba, po mostu Juditině, Píseckém a Roudnickém.
Karlův most nahradil předchozí Juditin most, stržený roku 1342 při jarním tání ledů. Stavba nového mostu začala v roce 1357 pod záštitou krále Karla IV. a byla dokončena v roce 1402. Praha se stala i díky kamennému mostu významnou zastávkou na evropských obchodních stezkách.
Od konce 17. století bylo postupně na most umístěno 30 převážně barokních soch a sousoší. Původně se mu říkalo jen "kamenný" nebo "pražský" most. Název "Karlův most" se vžil až kolem roku 1870 na základě dřívějšího podnětu Karla Havlíčka Borovského.
Po mostě vede historická královská cesta.

Karlův most spojuje Staré Město s Malou Stranou. Je 515,76 metrů dlouhý a jeho šířka je 9,40 až 9,50 m; výška vozovky je 13 m nad normální hladinou.Je tvořen šestnácti oblouky. Ty mají rozpon mezi 16,62 m (staroměstský břeh) až 23,38 m. Ve své délce je třikrát zalomen a proti proudu je nepatrně vypouklý. Most je založen na mlýnských kamenech, které jsou možná podloženy rošty z dubových pilot.


Petřínská rozhledna

21. září 2013 v 13:04 | S*

Petřínská rozhledna je s výškou přes 63,5 metrů jedna z nejznámějších dominant Prahy. Její základna se nachází v nadmořské výšce 324 m n.m. v zahradě U rozhledny na temeni kopce Petřín na Malé Straně v městské části Praha 1.

Jméno pochází ze slova PETRA, což znamená skála. Ale v dávných dobách se tomuto místu také říkalo vrch sv. Vavřince. V závěru 19. století si vybral toto místo Klub českých turistů k postavení rozhledny.
Inspiraci členové klubu nalezli v roce 1889 v Paříži, kde byli uchváceni Eiffelovou věží. Zemská jubilejní výstava, která se měla v Praze konat v roce 1891, realizaci přání klubu urychlila. Autory projektu byli Ing. František Prášil a Ing. Julius Souček z Českomoravské strojírny. Výstavba Petřínské rozhledny trvala pouhých pět měsíců a šest dnů. Na výrobu konstrukce se spotřebovalo 175 tun železa. Šedesátimetrová rozhledna byla neoficiálně zpřístupněna od 28. července 1891 a slavnostní otevření se uskutečnilo 20. srpna téhož roku. Návštěvníci mohli na její vyhlídkovou terasu vystoupat po 300 schodech nebo použít výtah poháněný plynovým, později elektrickým motorem.
Atrakce ovšem vyžadovala, aby se k ní návštěvníci mohli snadno dostat. Od samého počátku tedy Družstvo rozhledny na Petříně uvažovalo o výstavbě lanové dráhy. Tato krátká dopravní stavba má bohatou historii. V průběhu více než sta let se tu provoz na lanovce zahajoval celkem třikrát!


Kromě rozhledu na panoráma Prahy včetně blízkého Pražského hradu se z rozhledny otevírá za jasného počasí daleký rozhled po Čechách. Na severu lze spatřit Říp a České středohoří, na severovýchodě je vidět masiv Krkonoš. Na jihovýchodě je rozhled poměrně omezený, protože jej uzavírají Brdy.

Evropské makroregiony

3. prosince 2012 v 16:24 | S*
Zdroj / Zeměpis 8 - FRAUS

Mapa metra v Praze

18. listopadu 2012 v 16:45 | S*

Povrch Marsu

18. listopadu 2012 v 16:43 | S*

Polární pustiny - foto

14. března 2011 v 16:54 | MrS.SimonQa
↑ Antarktida - oblast Arthur Harbor ↑

Uran

10. března 2011 v 20:10 | MrS.SimonQa

 
 

Reklama